Ambachtsweg 7, 3381 LN Giessenburg

(0184) 653500 info@degraafautos.nl

Privacybeleid

De Graaf Automotive hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Graaf Automotive houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze verstrekt zijn, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

-verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

-vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

-passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

-op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als De Graaf Auto’s zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

De Graaf Automotive

Ambachtsweg 7

3381 LN  Giessenburg

info@degraafautos.nl

tel. 0184-653500

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

-Het aangaan van overeenkomsten/opdrachten.

-Het aanvragen/aanbieden van financieringen en/of verzekeringen.

-Het beschikbaar stellen van tijdelijk vervoer.

-(digitale) direct marketing.

-Het aangaan van arbeidsovereenkomsten.

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-NAWTE (Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, Email)

-Bankrekeningnummer

-Kopie rijbewijs, hierbij mogen de foto en geboorteplaats onbruikbaar worden gemaakt

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor

-Leverancier van onderdelen en auto’s

-Aanbieden van financieringen en verzekeringen.

-Ondersteuning bij ICT en websitebeheer.

-Accountancy

-Arbodiensten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegevens door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Graaf Auto’s bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

-Privacygevoelige documenten worden beveiligd en achter slot en grendel opgeslagen/bewaard.

-ICT/software en back-up’s zijn altijd up to date en beveiligd.

-Alleen geautoriseerde medewerkers kunnen bij gevoelige persoonsgegevens.

-Alle medewerkers worden opgeleid en geïnstrueerd om datalekken te voorkomen.

Rechten omtrent u gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door een van onze medewerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier  niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neemt u dan contact met ons op.